Skip to main content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników
„Otwartych Narciarskich Mistrzostwach Polski Informatyków”

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
 2. Dane osobowe, jakie będzie przetwarzało PTI to:
  • dane zbierane w formularzu rejestracyjnym
  • dane dotyczące wyników osiągniętych w Mistrzostwach
  • wizerunek utrwalony w trakcie Mistrzostw.
 3. PTI będzie przetwarzało dane w celu:
  • umożliwienia uczestnictwa w Mistrzostwach na podstawie umowy zawartej poprzez akceptacje regulaminu i dokonanie wpłaty opłaty startowej – dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane o wynikach zebrane w trakcie mistrzostw.
  • opublikowania wyników Mistrzostw na stronie www.mpin.pl. na podstawie odrębnej zgody – imię i nazwisko, nr startowy, kategorię, wynik, nazwę drużyny.
  • promocji Mistrzostw i działalności PTI poprzez publikację wizerunku na stronach Internetowych oraz kanałach social media należących do PTI, na podstawie odrębnej zgody – wizerunek utrwalony podczas Mistrzostw w postaci fotografii, filmów oraz nagrań dźwiękowych robionych podczas wydarzenia.
  • ubezpieczenia uczestników mistrzostw.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO), tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO), tzn. zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę taką może Pani/Pan zawsze wycofać jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO), tzn Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako uzasadniony interes administratora danych.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nasi pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych m.in. księgowe, IT, prawne.
 6. W związku z transferem danych do serwisów social media mających siedzibę w USA, PTI informuje, że publikuje zdjęcia i nagrania tylko w takich social media, których właściciele przystąpili do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskali niezbędny certyfikat potwierdzający ochronę danych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy na udział w zawodach oraz upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (3 lata). Wizerunek zarejestrowany podczas zawodów i opublikowany w Internecie będzie przetwarzany do momentu cofnięcia zgody lub usunięcia go przez PTI.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości zawarcia umowy i uczestnictwa w Mistrzostwach.
 9. Mają Państwo prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.